Všeobecné podmienky používania internetového obchodu a konta zákazníka

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.ekobejby.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

 • Detskáčik, s.r.o.
 • Sídlo: Adámiho 22, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
 • Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118249/B
 • IČO: 50 776 738
 • DIČ: 2120469274
 • tel: 0940499789
 • e-mail: info@ekobejby.sk
 • bankové spojenie: Fio banka, a.s., Swift: FIOZSKBAXXX, č. účtu: SK08 8330 0000 0028 0206 5139

(ďalej len „spoločnosť Detskáčik“ alebo „Spoločnosť“)

2. Definície

používateľ alebo zákazník - znamená akúkoľvek osobu vo veku 16 rokov alebo staršiu, používajúcu webovú stránku www.ekobejby.sk

tovar, výrobok, artikel alebo produkt - znamená tovar, ktorý ponúka Spoločnosť, a to formou priameho predaja, alebo ktorého predaj sprostredkúva. Spoločnosť na stránke ponúka POUŽITÉ veci, t.j. nejde o nový tovar, ak na e-shope nie je uvedené inak.

Kupujúci - je zákazník internetového obchodu, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.

predmet sprostredkovania - je tovar, ktorého predaj Spoločnosť sprostredkúva, pričom ide spravidla o nosené detské oblečenie, obuv, doplnky, detské predmety a  ďalší sortiment.

Predávajúci - fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a používa stránku www.ekobejby.sk, nie je registrovaná ako podnikateľ (obchodník), má bankový účet a prijala uvedené podmienky predaja.

VPP - tieto všeobecné podmienky používania internetového obchodu a konta zákazníka

3. Úvodné ustanovenia

3.1.  Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky.

3.2. Súčasťou VPP sú aj Podmienky ochrany súkromia a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené Spoločnosťou počas prevádzky e-shopu, ako odkaz v týchto VPP, VOP alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto VPP má prednosť.

3.3. Akceptovaním týchto VPP a používaním e-shopu zákazník súhlasí s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

3.4. Potvrdením týchto VPP zákazník potvrdzuje a zaručujete sa, že je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny jeho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so Spoločnosťou uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Ak zákazník používa e-shop ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VPP potvrdzuje a zaručuje sa, že je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak zákazník potvrdzuje tieto VPP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzuje a zaručuje sa, že je oprávnený za takýto subjekt uzavrieť so Spoločnosťou platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Zákazník zároveň potvrdzuje a zaručuje sa, že je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VPP.

3.5. Tieto VPP platia pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa e-shop.

3.6. Spoločnosť je oprávnená tieto VPP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené VPP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním e-shopu (každým prihlásením sa do a použitím e-shopu) zákazník vyjadruje súhlas s týmito novými VPP. Používateľ je povinný sa s novými VPP pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.

3.7. Pokiaľ používateľ nesúhlasí s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VPP, potom e-shop nie je oprávnený používať a mali by ukončiť jeho používanie. Ak je zákazník nespokojný s akúkoľvek časťou e-shopu alebo jej funkcionalitou alebo so službami Spoločnosti, potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať e-shop používať.

3.8. Ustanovenia týchto VPP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na e-shop na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

4. Podmienky používania e-shopu

4.1. Používateľ e-shopu sa jeho používaním sa zaväzuje:

a) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom e-shopu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie e-shopu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
b) používať e-shop výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VPP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
c) ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne e-shop alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu Spoločnosti (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie e-shopu akokoľvek nezaťažiť.

4.2. Používateľ e-shopu  nesmie:

a) zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim Spoločnosti alebo iným užívateľom e-shopu pre akýkoľvek účel;
b) používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu e-shopu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito VPP alebo so súhlasom Spoločnosti s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
c) neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre e-shopu alebo iným systémom Spoločnosti alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku e-shopu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

4.3. Používateľ e-shopu smie používať e-shop spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb bude umiestňovať odkazy na niektoré časti e-shopu, individuálne inzeráty alebo príspevky, pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Spoločnosť môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na webových stránkach používateľa alebo stránkach tretích osôb.

4.4. Používateľ e-shopu smie e-shop používať len spôsobom, ktorý  bol Spoločnosťou vytvorený, za použitia internetových prehliadačov.

4.5.  Používanie e-shopu zákazník nesmie zneužívať. Spoločnosť je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie e-shopu, ktoré by odporovalo týmto VPP alebo inak podľa jej vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania e-shopu. V prípadoch, kedy bude zákazníkovi zrušený prístup k e-shopu, Spoločnosť je oprávnená vymazať a odstrániť akýkoľvek zákazníkom do e-shopu poskytnutý alebo nahratý obsah.

4.6. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VPP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie e-shopu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

4.7.  V súvislosti s používaním e-shopu Spoločnosť môže do jednotlivých častí e-shopu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy je Spoločnosť oprávnená podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať.

4.8.  E-shop môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. Spoločnosť nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedná za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

4.9.  V prípade, ak pri využívaní e-shopu, či už na nákup tovaru alebo pri registrácii zákazníckeho konta poskytne používateľ Spoločnosti osobné údaje, tak na používanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia.

5. Podmienky založenia a vedenia zákazníckeho konta

5.1. Nákup prostredníctvom e-shopu je možný aj bez založenia zákazníckeho konta. Zákaznícke konto si zákazník môže vytvoriť registráciou priamo v e-shope. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy je možné iba pre registrovaných užívateľov (Predávajúcich).

5.2.  Ak si zákazník vytvorí vlastné zákaznícke konto v e-shope, toto bude zabezpečené ním určeným heslom. Odporúča sa použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k osobe zákazníka.

5.3. Vytvorením zákazníckeho konta zákazník súhlasí s tým a bude zodpovedný:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;
 • za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;
 • za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany svojho hesla a konta.

5.4.  Pokiaľ v rámci používania e-shopu zákazník umožní tretím osobám využívať e-shop prostredníctvom jeho konta, zodpovedá za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní e-shopu riadiť týmito VPP. Porušenie týchto VPP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VPP zákazníkom.

5.5.  Ak má zákazník pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť jeho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k jeho kontu, bezodkladne prosím kontaktujte Spoločnosť. Spoločnosť nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v súvislosti s narušením bezpečnosti jeho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k jeho kontu.

5.6.  Zákazník sa zaväzuje v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) Spoločnosť za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré jej vzniknú alebo ktoré utrpí v súvislosti s tým, že zákazník porušil podmienky týchto VPP.

5.7. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti e-shopu v súlade s týmito VPP môže byť  zákaznícke konto zablokované alebo zrušené a zákazníkovi môže byť zamedzený prístup k samotnému kontu a akémukoľvek obsahu konta. Pri zablokovaní alebo zrušení konta nie je Spoločnosť povinná odstrániť obsah konta. Spoločnosť nie je povinná po zrušení konta sprístupniť zákazníkovi obsah zákazníckeho konta.

5.8.  Ak si zákazník želá svoje konto zrušiť alebo ho vymazať, je povinný kontaktovať Spoločnosť emailom na info@ekobejby.sk.

5.9. Založením zákazníckeho konta a zakliknutím príslušného políčka vo webovom formulári dáva zákazník súhlas so zasielaním reklamných a propagačných emailov s ponukou Spoločnosti na Vami vyplnenú emailovú adresu.

6. Používanie kreditov

6.1. Spoločnosť je oprávnená podľa vlastného uváženie upravovať podmienky používania kreditov, prideliť alebo odobrať registrovaným používateľom kredity (zľavové kupóny), prípadne im poskytnúť iné špeciálne ponuky či meniť ich hodnotu. Kredity, resp. iné ponuky, budú zasielané zákazníkom na ich emailovú adresu.

6.2. Ak v sprostredkovateľskej zmluve nie je uvedené inak, Predávajúci je odmenený 35% sumy z ceny predaného predmetu sprostredkovania, poníženej o náklady na dopravu, ak tieto uhrádzala Spoločnosť. Spôsob úhrady odmeny bude dohodnutý v zmluve o sprostredkovaní. Ak dôjde k predaju predmetu sprostredkovania, Spoločnosť je povinná vyplatiť Predávajúcemu podiel z predaja predmetu sprostredkovania, a to ku termínom určených Spoločnosťou, t.j. k 15.4., 15.6, 15.9 alebo 31.12.

6.3. Ak dôjde k zrušeniu alebo výmazu konta, Spoločnosť nie je povinná nahradiť nevyužité kredity zákazníkovi, resp. nie je povinná kompenzovať zľavy, ani ponuky, ktoré mu boli ponúknuté.

7. Práva k e-shopu a obsahu

7.1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k e-shopu a akejkoľvek jeho časti, obsahu e-shopu, ochranným známkam a logám e-shopu je výlučne Spoločnosť.

7.2. E-shop a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí e-shopu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie e-shopu inak ako v súlade s týmito VPP vyžaduje písomný súhlas Spoločnosti. Zákazník nie je oprávnený bez súhlasu Spoločnosti používať značky a logá patriace Spoločnosti ani používať iné grafické prvky e-shopu.

8. Modifikácia e-shopu

8.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie e-shopu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzuje právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie e-shopu.

8.2. Zákazník nie sje oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči Spoločnosti v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania e-shopu alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s používaním e-shopu.

9. Zodpovednosť

9.1. Spoločnosť neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

 • e-shop bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • e-shop bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby e-shopu budú odstránené riadne a včas;

9.2. Spoločnosť nezodpovedá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za akosť e-shopu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k e-shopu).

9.3. Spoločnosť e-shop prevádzkuje a poskytuje v stave, v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

9.4. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky e-shopu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

9.5. V akomkoľvek prípade Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VPP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky ceny uhradenej za tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Zákazník nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VPP na tretiu osobu bez súhlasu Spoločnosti.

10.2. Tieto VPP obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou ohľadom používania e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi zákazníkom a Spoločnosťou ohľadom používania e-shopu.

10.3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VPP zo strany Spoločnosti neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

10.4. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.

10.5. Pre doručovanie platia ustanovenia VOP.

10.6. Na základe týchto VPP vzniká medzi Vami a Spoločnosťou zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VPP alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito VPP alebo e-shopom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.4.2023.

 

 

Žiadna položka