Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok Spoločnosti. Definície v obchodných podmienkach Spoločnosti sa vzťahujú aj na tento reklamačný poriadok.

1.2. Reklamácia tovaru sa pri Kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom, riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.3. Reklamácia tovaru sa pri Kupujúcom, ktorý je podnikateľom, riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom a Obchodným zákonníkom.

2. Základné podmienky reklamácie

2.1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má Kupujúci právo túto vadu reklamovať.

2.2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany Kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Pri použitých veciach nezodpovedá Spoločnosť (Predávajúci) za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

2.3. Ak uplatní Kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je Spoločnosť alebo ňou poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

3. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

3.1. Pokiaľ chce Spotrebiteľ reklamovať tovar, odporúčame kontaktovať Spoločnosť na e-mailovej adrese info@ekobejby.sk, (do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E). Do správy je Kupujúci povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar. Informácie o reklamovanom tovare môže Spotrebiteľ uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii nižšie a následne tento zaslať spolu s kópiou faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar Spoločnosti (Predávajúcemu) poštou alebo na e-mail uvedený vyššie.

3.2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Spoločnosť Spotrebiteľovi ihneď doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

3.3. Reklamovaný tovar môže Spotrebiteľ zaslať na sídlo Spoločnosti s adresou: Adámiho 22, 841 05 Bratislava. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože Spoločnosť neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má Spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Spoločnosť nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jej strane (pokiaľ zo strany Spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv Spotrebiteľa).

3.4. Tovar, ktorého predaj Spoločnosť sprostredkovala, je Spotrebiteľ povinný reklamovať u Spoločnosti.

4. Lehota pre uplatnenie reklamácie

4.1. Práva zo zodpovednosti za vady musí Kupujúci uplatniť u Spoločnosti (Predávajúceho) bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby. Pri nových tovaroch do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pri použitých veciach (bazárových) nezodpovedá Spoločnosť (ani Predávajúci) za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia Kupujúcim. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby, alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale.

4.2. Pri rýchlo kaziacom sa tovare, musí Kupujúci reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru Kupujúcim, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.

4.3. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je Kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako Kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne so Spoločnosťou inak.

4.4. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou závadného tovaru za nový (iný), začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.

4.5. Spoločnosti (Predávajúci) posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie Kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

5. Odstrániteľné vady

5.1. Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.

5.2. Pri výskyte odstrániteľnej vady má Spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

5.3. Spoločnosť (Predávajúci) môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za bezzávadnú (bezchybnú), ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6. Neodstrániteľné vady

6.1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.

6.2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným Spotrebiteľom, má Spotrebiteľ právo požadovať:

a) výmenu tovaru za nový a bezchybný,
b) odstúpenie od kúpnej zmluvy,
c) výmena tovaru za iný tovar v rovnakej hodnote.

6.3. V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické...), má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

7. Reklamácia použitých (bazárových) tovarov

7.1. V prípade reklamácie použitých (bazárových) tovarov si Spoločnosť vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie.

V prípade, ak Spotrebiteľ bude požadovať výmenu tovaru za nový v súlade s bodom 6.2. písm. a) tohto poriadku, Spoločnosť nie je povinná vybaviť reklamáciu týmto spôsobom, ak výmena tovaru za nový a bezchybný nie je možná. V takomto prípade vráti Spoločnosť Spotrebiteľovi uhradenú kúpnu cenu späť, prípadne bude postupovať v súlade s bodom 6.2. písm. c) tohto poriadku.

V prípade, ak Spotrebiteľ bude požadovať výmenu tovaru v súlade s bodom 6.2. písm. c) tohto poriadku, Spoločnosť nie je povinná vybaviť reklamáciu týmto spôsobom, ak výmena tovaru za iný nie je možná. V takomto prípade vráti Spoločnosť Spotrebiteľovi uhradenú kúpnu cenu späť.

V prípade, ak Spotrebiteľ bude požadovať odstránenie vady podľa bodu 5.2. tohto poriadku, Spoločnosť nie je povinná vybaviť reklamáciu týmto spôsobom, ak by jej to malo spôsobiť závažné ťažkosti, alebo ak by náklady na odstránenie vady boli vyššie, ako uhradená kúpna cena. V takomto prípade vráti Spoločnosť Spotrebiteľovi uhradenú kúpnu cenu späť.

Vyššie uvedeným spôsobom sa bude postupovať aj v prípadoch aj pri reklamácií tovaru Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ.

8. Prevencia a predchádzanie škodám na tovare

8.1. Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia Kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť Kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.

8.2. Pred použitím tovaru je Spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ekobejby.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Spoločnosťou (predávajúcim), vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

9.2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.

10.2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane aplikujú na tovar, ktorého predaj Spoločnosť sprostredkovala.

10.3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.4.2023.


Reklamačný formulár / formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Žiadna položka