Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných údajov spoločnosťou

V spoločnosti Detskáčik, s.r.o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov. Všetky osobné údaje, ktoré od zákazníkov získame, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na info@ekobejby.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

 • Detskáčik, s.r.o.
 • Sídlo: Adámiho 22, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
 • Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118249/B
 • IČO: 50 776 738
 • DIČ: 2120469274
 • tel: 0940499789
 • e-mail: info@ekobejby.sk
 • bankové spojenie: Fio banka, a.s., Swift: FIOZSKBAXXX, č. účtu: SK08 8330 0000 0028 0206 5139

(ďalej len „Detskáčik, s.r.o.“ alebo „predávajúci“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „zákazník“).

Definície:

Kupujúci - je zákazník internetového obchodu, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.

Predávajúci - fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a používa stránku www.ekobejby.sk, nie je registrovaná ako podnikateľ (obchodník), má bankový účet a prijala uvedené podmienky predaja.

tovar, výrobok, artikel alebo produkt - znamená tovar, ktorý ponúka Spoločnosť, a to formou priameho predaja, alebo ktorého predaj sprostredkúva. Spoločnosť na stránke ponúka POUŽITÉ veci, t.j. nejde o nový tovar, ak na e-shope nie je uvedené inak.

predmet sprostredkovania - je tovar, ktorého predaj Spoločnosť sprostredkúva, pričom ide spravidla o nosené detské oblečenie, obuv, doplnky, detské predmety a  ďalší sortiment.

Plnenia zo zmluvy

1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu:

a) kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Detskáčik, s.r.o., ako Predávajúcim a Kupujúcim (dotknutou osobou), ktorej predmetom je predaj tovaru,

b) kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (dotknutou osobou), ktorej uzatvorenie sprostredkúva spoločnosť Detskáčik, s.r.o., a ktorej predmetom je predaj tovaru,

c) kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim (dotknutou osobou) a spoločnosťou Detskáčik, s.r.o., na základe ktorej Spoločnosť kupuje od Predávajúceho tovar,

d) sprostredkovateľská zmluva medzi spoločnosťou Detskáčik, s.r.o. a Predávajúcim (dotknutou osobou), ktorej predmetom je sprostredkovanie predaja tovaru najmä prostredníctvom internetového obchodu;

e) zmluvy o používaní e-shopu medzi zákazníkom a spoločnosťou Detskáčik, s.r.o. a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zmlúv. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom alebo registrácii údajov zákazníka na stránke predajcu – www.ekobejby.sk v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
Ide o nasledovné informácie:

 • Meno a priezvisko,
 • Adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo,
 • IBAN (v prípade uzatvárania zmluvy podľa bodu 1 písm. c) alebo d).

V prípade registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve zákazníka. Tieto údaje spracováva predávajúci len pre účely vybavenia objednávky. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.ekobejby.sk. V prípade, že si zákazník chce zrušiť svoju registráciu, môže tak priamo vo svojom konte alebo tak urobiť e-mailom. Konto zákazníka tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

2. Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.ekobejby.sk, si zákazník môže svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke.

Osobné údaje zákazníka spoločnosť nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko), doručovateľské služby Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (meno a priezvisko, adresa na dodanie, e-mailová adresa, telefónne číslo), Slovenská pošta, a.s. (meno a priezvisko, adresa na dodanie, e-mailová adresa, telefónne číslo) a Packeta s.r.o. (meno a priezvisko, adresa na dodanie, e-mailová adresa, telefónne číslo). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku spoločnosti zo zmluvy. Databázu osobných údajov spoločnosť dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

3. Všetky osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne spoločnosti pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluve sú poskytnuté len pre naplnenie účelu a na nevyhnutný čas jej trvania.

Súhlas – priamy marketing

4. Zaškrtnutím príslušného políčka „Odoberaj Newsletter / novinky“ na internetovej stránke www.ekobejby.sk vyjadruje zákazník svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a iných marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky služieb.

5. K osobným údajom zákazníka, ktorý súhlasil s odoberaním noviniek môžu mať prístup aj niektorí dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre predávajúceho. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA.

6. Taktiež pracujeme prostredníctvom Google aplikácií spoločnosti Google, ktorej služby poskytuje spoločnosť Google LLC („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (napríklad tabuľky či dokumenty). Môže tak dochádzať k prenosu osobných údajov do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany v súlade s GDPR.

Osobné údaje tiež získava aj zmluvný partner, ktorý realizuje prepravu balíkov z e-shopu prípadne vyzdvihuje tovar určený pre spoločnosť. Aby kuriér mohol balík doručiť, prípadne vyzdvihnúť, je potrebné aby vedel Meno a Priezvisko, adresu vyzdvihnutia/doručenia, telefonický kontakt prípadne sumu, ktorú uhrádzate na dobierku. Údaje pre dopravnú spoločnosť zadávame podľa vami vyplnených údajov v objednávke.

Cookies

7. Spoločnosť na stránkach používa a spracováva aj súbory cookies. Zákazník sa môže dozvedieť o spracovaní súborov cookies na stránke www.ekobejby.sk v časti Nastavenia Cookies, v rámci ktorej si môže dané súbory aj nastaviť.

Práva dotknutej osoby

8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez súhlasu a môže žiadať o ich výmaz. Zákazník má právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky.

V ostatných prípadoch má zákazník právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov:

 • ak sa domnieva, že spoločnosť spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a zákazník sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely zákazníka,
 • v prípade, ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami zákazníka.

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa o ňom spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

9. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť e-mailom na adrese info@ekobejby.sk. Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch má zákazník právo na vymazanie osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

10. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie zákazníka na stránkach internetového obchodu.Pokiaľ nemá zákazník konto, uchovávajú sa osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy / sprostredkovateľskej zmluvy.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníka.

11. Zákazník môže u spoločnosti písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

12. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.

13. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok spracovania osobných údajov bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, všeobecných obchodných podmienok, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa vzťahov upravených týmito podmienkami.

 

 

 

Žiadna položka