Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.ekobejby.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

 • Detskáčik, s.r.o.
 • Sídlo: Adámiho 22, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
 • Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118249/B
 • IČO: 50 776 738
 • DIČ: 2120469274
 • tel: 0940499789
 • e-mail: info@ekobejby.sk
 • bankové spojenie: Fio banka, a.s., Swift: FIOZSKBAXXX, č. účtu: SK08 8330 0000 0028 0206 5139

(ďalej len „spoločnosť Detskáčik“ alebo „Spoločnosť“)

2. Definície

používateľ alebo zákazník - znamená akúkoľvek osobu vo veku 16 rokov alebo staršiu, používajúcu webovú stránku www.ekobejby.sk

tovar, výrobok, artikel alebo produkt - znamená tovar, ktorý ponúka Spoločnosť, a to formou priameho predaja, alebo ktorého predaj sprostredkúva. Spoločnosť na stránke ponúka POUŽITÉ veci, t.j. nejde o nový tovar, ak na e-shope nie je uvedené inak.

Kupujúci - je zákazník internetového obchodu, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.

predmet sprostredkovania - je tovar, ktorého predaj Spoločnosť sprostredkúva, pričom ide spravidla o nosené detské oblečenie, obuv, doplnky, detské predmety a  ďalší sortiment.

Predávajúci - fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a používa stránku www.ekobejby.sk, nie je registrovaná ako podnikateľ (obchodník), má bankový účet a prijala uvedené podmienky predaja.

ZOS - znamená zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

3. Všeobecné ustanovenia

3.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi používateľmi a Spoločnosťou, pričom medzi stranami môžu vznikať najmä nižšie uvedené vzťahy:

a) kúpna zmluva medzi spoločnosťou Detskáčik, ako predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru,
b) kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej uzatvorenie sprostredkúva spoločnosť Detskáčik, a ktorej predmetom je predaj tovaru,
c) kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Spoločnosťou Detskáčik, na základe ktorej Spoločnosť kupuje (vykupuje) od Predávajúceho tovar,
d) sprostredkovateľská zmluva medzi spoločnosťou Detskáčik a Predávajúcim, ktorej predmetom je sprostredkovanie predaja tovaru najmä prostredníctvom internetového obchodu.

4. Cena tovaru a spôsob platby

4.1. Ceny tovaru v e-shope sú vždy aktuálne a platné v čase odoslania objednávky prostredníctvom e-shopu. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť, s výnimkou nákladov dopravu. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope. Základným platidlom je mena euro. Ceny sú platné pre voľný trh európskeho hospodárskeho priestoru.

4.2. V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie a/alebo počtom kusov tovaru na sklade.

4.3. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím kuriérskych služieb, alebo využitím platby platobnou kartou cez platobnú bránu, alebo hotovostnou platbou, prípadne platbou kreditnou alebo debetnou platobnou kartou pri osobnom odbere v predajni.

4.4. Používatelia môžu pri zakupovaní tovaru využívať vernostné body, resp. kredity, pomocou ktorých im môže byť zo strany Spoločnosti poskytnutá zľava pri nákupe.

4.5. Zľavové kupóny sú používateľom zasielané na ich email uvedený pri registrácií, pričom podmienky ich používania stanovuje Spoločnosť.

5. Kúpna zmluva

5.1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie spoločnosti Detskáčik (predávajúceho) s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky Kupujúceho Spoločnosť potvrdí informatívnym e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke Kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude Kupujúcemu doručená osobitným e-mailom.

5.2. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

5.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu (neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy) predovšetkým v týchto prípadoch:

 • Tovar nie je na sklade– v prípade, že objednaný tovar už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru Kupujúcemu. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.
 • Falošná objednávka– ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s Kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
 • v prípade ak si kupujúci zadal doručenie do inej krajiny ako je Slovenská alebo Česká republika.
 • Iného dôvodu.

5.4. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v čase keď Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet Kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

5.5. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

5.6. V niektorých prípadoch Spoločnosť umožňuje Kupujúcemu dodatočnú zmenu objednávky. V prípade zmeny objednávky, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky Spoločnosťou. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie Kupujúceho.

5.7. Ak Spoločnosť nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej uzatvorenie sprostredkúva spoločnosť Detskáčik

6.1. Kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej uzatvorenie sprostredkúva spoločnosť Detskáčik, uzatvára s Kupujúcim v mene Predávajúceho spoločnosť Detskáčik.

6.2. V súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy je spoločnosť Detskáčik oprávnená v mene Predávajúceho najmä ponúkať tovar na internetovej stránke, prijímať objednávky, uzatvárať kúpne zmluvy, prijímať plnenie, komunikovať s Kupujúcim, a vykonávať akékoľvek súvisiace úkony s uzatvorením kúpnej zmluvy a reklamáciou tovaru.

6.3. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy s Kupujúcim Spoločnosť prijíma v mene Predávajúceho kúpnu cenu za tovar. Ustanovenia článku V. sa použijú primerane.

7. Doručovanie tovaru

7.1. Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zvoliť, či mu bude objednaný tovar doručený kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo si tovar vyzdvihne na to určenom odbernom mieste (napr. balíkobox Packeta) alebo osobne v prevádzke Spoločnosti po dohodnutí termínu odberu mailom.

7.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť vybraný spôsob dopravy, prípadne navrhnúť zmenu osobného odberu v prípade zjednodušenia dodania tovaru Kupujúcemu. O takejto zmene bude Spoločnosť informovať Kupujúceho a po vzájomnej dohode dôjde k navrhovanej zmene.

7.3. V prípade doručenia tovaru iným spôsobom, ako osobným odberom v prevádzke Spoločnosti, k tovaru bude pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jeho doručenie vo výške uvedenej v objednávke. Predajca si vyhradzuje právo v prípade špeciálnych zľavových akcií alebo nákupu tovaru nad určitú cenu znížiť cenu za doručenie tovaru.

7.4. Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, ktorá je viditeľne uvedená pri každom tovare na e-shope. U väčšiny tovarov je tovar odovzdaný k preprave nasledujúce 2 pracovné dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.

7.5. Objednaný tovar bude v prípade platby prevodom na účet odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

7.6. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je Kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj Spoločnosť. Za poškodenie tovaru vzniknuté počas jeho dopravy Spoločnosť nenesie zodpovednosť.

7.7. Montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky, zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a Kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže Spoločnosť (predávajúci) uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok s kúpnou cenou, ktorú má vrátiť spotrebiteľovi. Spoločnosť (predávajúci) v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol závadný, môže Spoločnosť kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.2. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU.

8.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť. Týka sa to všetkých druhov tovaru, ktoré sú  uzavreté v ochrannom obale, a tento tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (napr. cumlíky, fľaše na kŕmenie, hračky v ochranných – blistrových baleniach, odsávačky materského mlieka, a pod.)

8.4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar Spoločnosti, urobiť tak môže jeho zaslaním  na adresu Spoločnosti. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho a vyriešení uvedeného prípadu Spoločnosťou. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

8.5. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.

8.6. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť.

9. Reklamácia tovaru

9.1. V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u Spoločnosti nároky z vád tovaru.

9.2. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu info@ekobejby.sk (do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E).

9.3. Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webe predávajúceho.

10. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Spoločnosťou Detskáčik, na základe ktorej Spoločnosť kupuje od Predávajúceho tovar

10.1. Predávajúci a Spoločnosť Destskáčik uzatvárajú kúpnu zmluvu, na základe ktorej Spoločnosť vykupuje od Predávajúceho rôzne tovary, spravidla nosené detské oblečenie, obuv, doplnky, detské predmety a  ďalší sortiment. O tom, či spoločnosť v súvislosti s výkupom s Predávajúcim uzatvorí kúpnu zmluvu, alebo medzi sebou uzatvoria sprostredkovateľskú zmluvu podľa článku VIII, rozhoduje Spoločnosť. Spravidla platí, že pri predmetoch vyššej hodnoty sa uzatvára sprostredkovateľská zmluvu podľa článku XII.

10.2. Predávajúci, ktorý nie podnikateľ, je oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu pomocou prostriedkov uzatvorenia zmlúv na diaľku. Predávajúci, ktorý je podnikateľ, môže uzatvoriť zmluvu so Spoločnosťou len v písomnej podobe.

10.3. V prípade záujmu o uzatvorenie kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný postupovať nižšie postupom:

1. krok: Predávajúci zašle Spoločnosti kontaktný email na emailovú adresu info@ekobejby.sk, ktorý bude obsahovať:

- zoznam predmetov o ktorých predaj má záujem spolu s ich krátkym popisov obsahujúci informáciu o značke tovaru, veľkosti a jeho veku,
- spoločnú fotku predmetov alebo fotku jednotlivých predmetov,
- rozmery krabice, v ktorej ich bude zasielať Spoločnosti,
- očakávanou predajnú cenu (cenu za výkup)

Termín odberu v kamennej predajni v Bratislave - po dohode mailom

2. krok: Spoločnosť následne kontaktuje Predávajúceho, pričom ak bude mať záujem o výkup predmetov, zašle mu informáciu o ktoré predmety má záujem, návrh výkupnej ceny ako aj návrh kúpnej zmluvy.

3. krok: Ak Predávajúci s navrhovanými podmienkami súhlasí, zašle Spoločnosti:

- vyplnený návrh  kúpnej zmluvy emailom späť,
- rozmery krabice (výška, šírka, dĺžka) a jej presnú váhu oznámi Spoločnosti,
- vyberie si niektoré z odberných miest spoločnosti Packeta, kde môže odovzdať tovar na prepravu, pričom o tom informuje Spoločnosť, ktorá Predávajúcemu zašle potrebné štítky, ktorými musí Predávajúci označiť balík pri preprave.

4. krok: Pri zasielaní tovarov Spoločnosti je Predávajúci povinný postupovať nižšie uvedeným spôsobom:

a) Predávajúci je povinný vytriediť veci tak, aby Spoločnosti poslal len veci/tovary vo výbornom stave, bez väčších známok nosenia (bez žmoliek, dier, zašívaných či  rozpáraných miest, trčiacich nití, fľakov, rozťahania, vyblednutých farieb). Dôležité je vyprázdniť vrecká a skontrolovať zipsy a gombíky.
b) Predávajúci je povinný zabaliť všetky vytriedené veci, ktoré spĺňajú podmienky, do krabice. Rozmery krabice (výška, šírka, dĺžka) a jej presnú váhu oznámi Spoločnosti. Tovar je potrebné baliť do krabíc (vrecia nevyhovujú). Váha a rozmery krabice sa nesmú zmeniť.
c) Spoločnosť oznámi Predávajúcemu miesto, kde môže odovzdať tovar na prepravu.
d) Poplatok za prepravu sa odvíja od vzdialenosti, veľkosti a váhy krabice. Preto je obzvlášť dôležité, aby Predávajúci Spoločnosti poslal skutočne len veci, ktoré vyhovujú kritériám v bode 10.4. VOP. Poplatok za prepravu pri vytváraní objednávky uhradí Spoločnosť, následne bude Predávajúcemu odrátaný z výkupnej ceny, resp. započítaný voči kúpnej cene za výkup. Na krabice je potrebné nalepiť štítky s adresami a čiarovým kódom, ktoré Predávajúcemu zašle kuriérska spoločnosť, prípadne je potrebné postupovať na základe ich pokynov.

5. krok: Po doručení krabíc s tovarom Spoločnosť všetky poslané veci prezrie, pretriedi, a skontroluje či spĺňajú požadované kritériá. Ak sú veci v poriadku, a zmluva nebola uzatvorená v predajni, spoločnosť zašle predávajúcemu na email spoločnosťou podpísanú kúpnu zmluvu a uhradí kúpnu cenu v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou a VOP .

10.4. Podľa ustanovení týchto podmienok Spoločnosť kúpi od Predávajúceho len taký tovar, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam:

1. Tovar nemá žiadne viditeľné kazy alebo stopy po používaní, to znamená najmä:

 • škvrny alebo vyblednutú farbu;
 • diery v látke;
 • znečistenie v oblasti pod pazuchou;
 • opotrebovaný a/alebo tenší materiál;
 • poškodený zips;
 • materiál roztiahnutý v dôsledku nosenia;
 • odev zrazený v dôsledku nesprávneho prania;
 • nepríjemný zápach;
 • opotrebované držadlá, podšívka, pokazené zipsy alebo iné zapínanie (u kabeliek a tašiek);
 • poškodený materiál a škvrny alebo nepríjemný zápach (u kabeliek a tašiek);
 • opotrebovaný materiál, vložky a/alebo podrážky (u obuvi)

 2. Tovar nesmie byť:

 • šitý na objednávku alebo opravovaný;
 • vyrobený zo syntetických materiálov, ktoré by mohli vyvolať kožné alergie alebo podráždenie;
 • retro model odevu a doplnku, ktorý už nie je aktuálny;
 • opasok z umelého materiálu;
 • nesmie chýbať textilná etiketa so zložením materiálu a spôsobom zachádzania s odevom.

10.5. V súvislosti s uzatvorením zmluvy odoslaním tovaru Predávajúci prehlasuje, že:

a) je majiteľom / vlastníkom tovaru a tento nadobudol zákonným spôsobom,
b) zákonne dopravil Tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné).
c) pokiaľ je to Predávajúcemu známe do momentu odoslania tovaru, že tovar je autentický a originálny.

10.6. V prípade, že Predávajúci odoslal Spoločnosti tovar, ktorý nezodpovedá vyššie uvedeným prehláseniam, Predávajúci zodpovedá za škody spôsobné Spoločnosti a zaväzuje sa ju za vniknuté škody odškodniť. Pre vylúčenie pochybností platí, že poškodenia tovaru uvedené v bode 10.4., ako aj nepravdivosť vyhlásení uvedených v bode 10.5., sú až do času prijatia tovaru Spoločnosťou spôsobené Predávajúcim, ak Predávajúci nepreukáže opak.

11. Sprostredkovateľská zmluva

11.1. Predávajúci a Sprostredkovateľ uzatvárajú zmluvu o sprostredkovaní, na základe ktorej je Sprostredkovateľ oprávnený sprostredkovať zákazníkom predaj predmetu sprostredkovania.

11.2. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu určitú, spravidla na dobu 6 mesiacov, ak v nej nie je uvedené inak. Sprostredkovateľ zabezpečí v prospech Predávajúceho predaj predmetu sprostredkovania v uvedenej lehote.

11.3. Predávajúci, ktorý nie je podnikateľ, je oprávnený uzatvoriť zmluvu o sprostredkovaní so Spoločnosťou pomocou prostriedkov uzatvorenia zmlúv na diaľku. Predávajúci, ktorý je podnikateľ, môže uzatvoriť zmluvu so Spoločnosťou len v písomnej podobe.

11.4. Ak v sprostredkovateľskej zmluve nie je uvedené inak, Sprostredkovateľ (spoločnosť) je odmenený 65% sumy z ceny predaného predmetu sprostredkovania.

11.5. Ak v sprostredkovateľskej zmluve nie je uvedené inak, Predávajúci je odmenený 35% sumy z ceny predaného predmetu sprostredkovania, poníženej o náklady na dopravu, ak tieto uhrádzala Spoločnosť. Spôsob úhrady odmeny bude dohodnutý v zmluve o sprostredkovaní.

11.6. Spoločnosť má právo na subjektívne ohodnotenie predmetu sprostredkovania a má právo predať ju za danú cenu. Spoločnosť má právo meniť ceny, zvyšovať alebo znižovať ceny počas celej doby sprostredkovania, podľa jej uváženia.

11.7. Ak dôjde k predaju predmetu sprostredkovania, Spoločnosť je povinná vyplatiť Predávajúcemu hore podiel z predaja predmetu sprostredkovania, a to ku termínom určených Spoločnosťou, t.j. k 15.4., 15.6, 15.9 alebo 31.12. .

11.8. Počas doby trvania sprostredkovateľskej zmluvy Predávajúci nie je oprávnený disponovať predmetom predaja, ponúkať ho na predaj trením osobám, darovať ho či inak previesť vlastnícke práva k uvedenému predmetu, či tovar akýmkoľvek spôsobom zaťažiť.

11.9. Ak Predávajúci nemá záujem o predmet sprostredkovania po uplynutí doby sprostredkovania, Spoločnosť môže naložiť s predmetom sprostredkovania podľa vlastného uváženia. Predávajúci v zmluve uvedie, či súhlasí s darovaním oblečenia, ktoré sa nepredá v priebehu 6 mesiacov.

11.10. V súvislosti s uzatvorením zmluvy odoslaním tovaru Predávajúci vyhlasuje, že:

a) je majiteľom / vlastníkom tovaru a tento nadobudol zákonným spôsobom,
b) zákonne dopravil tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné),
c) pokiaľ je to Predávajúcemu známe do momentu odoslania tovaru, že tovar je autentický a originálny,
d) predmet sprostredkovania v čase jeho odovzdania Spoločnosti spĺňa podmienky uvedené v bode 10.4. týchto VOP.

11.11. Uzatvorením sprostredkovateľskej zmluvy Predávajúci zároveň prehlasuje a ubezpečuje Spoločnosť, že si splní všetky svoje záväzky vo vzťah k poskytovaniu záruky a zodpovednosti za vady za predmet sprostredkovania.

11.12. V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní je potrebné postupovať nižšie uvedeným postupom:

1. krok: Záujemca (Predávajúci) zašle Spoločnosti kontaktný email na emailovú adresu info@ekobejby.sk , ktorý bude obsahovať:

- zoznam predmetov o ktorých sprostredkovanie predaja má záujem spolu s ich krátkym popisov obsahujúci informáciu o druhu, značke tovaru, veľkosti a jeho veku,
- fotky jednotlivých predmetov,
- očakávanú minimálnu predajnú cenu

2. krok: Spoločnosť následne kontaktuje Predávajúceho, pričom ak bude mať záujem o sprostredkovanie predaja uvedených tovarov, zašle záujemcovu informáciu o ktoré predmety má záujem a návrh sprostredkovateľskej zmluvy. Spoločnosť si vyhradzuje právo zaslať návrh na uzatvorenia len zmluvy len k nej vybraným tovarom. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvorí iba v vtedy, ak dôjde zo strany Predávajúceho k bezvýhradnému akceptovaniu podmienok uvedených v zaslanom návrhu zmluvy o sprostredkovaní, čo Predávajúci potvrdí svojim podpisom, a zároveň k doručeniu nezávadných a nepoškodených predmetov sprostredkovania Spoločnosti.

3. krok: Ak Predávajúci s navrhovanými podmienkami súhlasí, zašle Spoločnosti:

- vyplnený návrh sprostredkovateľskej zmluvy emailom späť,

Ak sa strany nedohodnú inak, Predávajúci zasiela Spoločnosti predmet sprostredkovania sám, na vlastné náklady.

4. krok: Pri zasielaní tovarov Spoločnosti je Predávajúci povinný postupovať nižšie uvedeným spôsobom:

a) Predávajúci je povinný vytriediť veci tak, aby Spoločnosti poslal len veci/tovary vo výbornom stave, bez väčších známok poškodenia / opotrebenia. Dôležité je zaslať tovar vrátane jeho príslušenstva (resp. všetkých častí patriacich k tovaru). V prípade kabeliek a topánok vyčistiť a dezinfikovať.
b) Ak sa strany dohodnú, že dopravu zabezpečí Spoločnosť, Predávajúci je povinný zabaliť všetky vytriedené veci, ktoré spĺňajú podmienky v bode 10.4. VOP, do krabice. Rozmery krabice (výška, šírka, dĺžka) a jej presnú váhu oznámi Spoločnosti. Tovar je potrebné baliť do krabíc (vrecia nevyhovujú). Váha a rozmery krabice sa nesmú zmeniť. Spoločnosť oznámi Predávajúcemu miesto, kde môže odovzdať tovar na prepravu. Poplatok za prepravu sa odvíja od vzdialenosti, veľkosti a váhy krabice. Preto je obzvlášť dôležité, aby Predávajúci Spoločnosti poslal skutočne len veci, ktoré vyhovujú kritériám. Poplatok za prepravu pri vytváraní objednávky uhradí Spoločnosť, následne bude Predávajúcemu odrátaný zo sumy, ktorá má byť v prípade predaja uhradená Predávajúcemu. Na krabice je potrebné nalepiť štítky s adresami a čiarovým kódom, ktoré Predávajúcemu zašle kuriérska spoločnosť, prípadne je potrebné postupovať na základe ich pokynov.

5. krok: Po doručení tovaru Spoločnosť všetky poslané veci prezrie, pretriedi, a skontroluje či spĺňajú požadované kritériá. Ak sú veci v poriadku, na email zašleme Predávajúcemu Spoločnosťou podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu.

V prípade, že Predávajúci odoslal Spoločnosti tovar, ktorý nezodpovedá prehláseniu, Predávajúci zodpovedá za škody spôsobné Spoločnosti a zaväzuje sa ju za vniknuté škody odškodniť. Pre vylúčenie pochybností sa predpokladá, že poškodenia tovaru, ako aj nepravdivosť vyhlásení uvedených v bode 11.10. boli až do času prijatia tovaru Spoločnosťou spôsobené Predávajúcim, ak Predávajúci nepreukáže opak.

12. Vrátenie neschváleného tovaru Predávajúcemu

12.1. Spoločnosť nie je povinná prevziať balík, resp. tovar, ktorý nespĺňa kritéria uvedené v bode 10.4.. V prípade, že jeden alebo viaceré produkty, ktoré na základe návrhu Predávajúceho majú byť predmetom zmluvy podľa čl. XI alebo čl. XII. týchto VOP, nezodpovedajú týmto Všeobecným podmienkam (najmä bodu 10.4. týchto VOP), Spoločnosť pošle Predávajúcemu na emailovú adresu oznámenie, kde budú uvedené nepresnosti, resp. problémy súvisiace s doručeným tovarom.

12.2. V prípade ak Predávajúci nesúhlasí s darovaním tovaru, ktorý nespĺňa podmienky v bode 10.4. VOP, alebo v situácií podľa bodu 12.1. VOP, Spoločnosť predloží Predávajúcemu dva návrhy:

a) Spoločnosť zašle Predávajúcemu späť neschválené tovary na jeho náklady. Spoločnosť informuje Predávajúceho o navrhovanom spôsobe vrátenia tovaru a výške nákladov, ktoré je Predávajúci povinný uhradiť.
b) Ak Predávajúci nevyjadrí súhlas s postupom podľa bodu 12.2. a) a to ani do 30 dní odo dňa doručenia emailu Predávajúcemu, alebo sa so Spoločnosťou nedohodne inak, Spoločnosť odkúpi od Predávajúceho tovar za cenu 0,01 € za kg. Prijatím týchto podmienok, resp. odoslaním tovaru Spoločnosti, Predávajúci vyjadruje svoj súhlas k predaju svojich Spoločnosťou neschválených tovarov Spoločnosti kvôli ich nesúladu s Všeobecnými podmienkami za cenu 0,01 € za kg. Spoločnosť sumu vyplatí na účet uvedený Predávajúcim.

12.3. Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú aj v súvislosti so zmluvou o sprostredkovaní.

13. Zodpovednosť Spoločnosti za poškodenie Tovaru Predávajúceho

13.1. Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Predávajúcemu v dôsledku poškodenia alebo zničenia Predávajúcim poslaného tovaru po jeho obdržaní v sklade Spoločnosti. V prípade, že v procese spracovania daného Predávajúcim poslaného tovaru tento bude zničený alebo poškodený vinou Spoločnosti, vrátane vinou zamestnanca Spoločnosti skôr, než tovar prešiel do vlastníctva Spoločnosti, predstaviteľ  Spoločnosti sa spojí s Predávajúcim v rámci 24 hodín od spomenutej udalosti, aby sa dohodli o odškodnení Predávajúceho. Po dohode príde Predávajúcemu oznámenie o obojstranne dohodnutej výške odškodnenia.

13.2. Spoločnosť nezodpovedá za úplne alebo čiastočne stratený alebo odcudzený tovar vinou kuriéra, nielen za balíky s odevmi a doplnkami odoslanými Predávajúcim Spoločnosti, ale ani za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti alebo nečinnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou zo strany Používateľa Spoločnosti.

14. Alternatívne riešenie sporov

14.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ekobejby.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.

14.2. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

14.3. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

15. Orgán kontroly

15.1. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
email: ba@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

15.2. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo Spoločnosti. Spoločnosť odporúča spotrebiteľom, aby sťažnosti a podnety Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu info@ekobejby.sk.

15.3 Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Spoločnosťou posúdená a vybavená do 10 pracovných od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Spoločnosť informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet doručil.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok  neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.

16.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

16.3. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

16.4. Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

16.5. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.

16.6. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj

- Reklamačný poriadok
- Reklamačný formulár

16.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.4.2023.